برنامه ورزش

warzish-okay

برنامه ورزش بازتاب دهنده ی رویداد های ورزشی و تاریخچۀ انواع ورزش‎ها، فعالیت های ورزشکاران، دست آوردهای فعالان ورزش را به ویژه مطلوب به معرفی گرفته برای بینندگان، نشر می‎سازد.