بوی ماه

BOYE MAH

برنامۀ بوی ماه عبارت از یک برنامۀ ادبی (پارسی) می باشد که موضوعات ادبی به ویژه در حوزۀ کاری ادبیات فارسی را از گذشته های  دور تا اکنون مورد بر رسی قرار داد ه و به کنکاش می‎گیرد.