راه ‎گشا

rah gosha

برنامه‎ی راه‎گشا یکی از برنامه‎های اجتماعی شکبه جهانی تلویزیون آریانا بوده که روی موارد اجتماعی به ویژه بحرانی های موجود افغانستان به بحث می پردازد.
در برنامه از طرف کارشناسان و مدیران کار آموز، برای برون رفت از مشکلات اجتماعی، طرح‎های پیشکش می‎‏گردد.