سریال مرا ببخش

Mara Bebekahsh

یک سریالی ترکی است که زندگی یک خانواده و مشکلات فامیلی و خانواده گی آنها  را به نمایش گذاشته است که این سریال ترکی به زبان  دری دوبله شده و به نشر میرسد .