صبح و زندگی

sobh-wa-zindagi

برنامۀ صبح و زندگی یک برنامۀ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تفریحی است که مو ضوعات مختلف، در این برنامه مورد کنکاش قرار می‎گیرد. گزارشات ورزشی، خوانش روزنامه‎ها و موسقی نیز شامل این برنامه می‎باشند.