ناکام

nakam

برنامۀ ناکام یک برنامۀ رقابتی میان چند آشپز می باشد. این برنامه دارای سه مرحله است که در مرحلۀ نخست یکی از آشپزها از برنامه حذف می‎شود و برنامه تا آخر به همین شکل پیش می رود که برندۀ این برنامه بیست هزار افغانی را به‎دست می‎آورد.