واکنش

wakonish ..

برنامۀ واکنش یک برنامۀ اجتماعی است که فعالیت و کارآیی  پولیس و ارتش ملی  را نشان می‎دهد که هدف ان افشا تمام جرم های که در یک اجتماع صورت میگیرد مانند قتل های زندجیره یی اختتاف ها و دزدی های سازمان یافته  و سنجش میزان گراف جرم در یک اجتماع همچنان نمایش این پروگرام با عث پند گرفتن بعضی مجرم های کوچک به خاطر انجام ندادن جرم های سنگین خواهد شد.