یادمان

yadman-okay

یادی از خاطره های گذشته ، یادی ازگذشته های تاریخی، فرهنگی،هنری و اجمتاعی که  به تصویر کشیدن شان برای همه بسیار دلچسب بوده ،یادی از گذشته های که کم کم به فراموشی گرفته می شود .