Schedule

StartEndSaturdaySundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
Start:
12:00AM
End:
12:30AM
Saturday:
Ghazal songs
Sunday:
Ghazal songs
Monday:
Ghazal songs
Tuesday:
Ghazal songs
Wednesday:
Ghazal songs
Thursday:
Ghazal songs
Friday:
Ghazal songs
Start:
12:30AM
End:
1:00AM
Saturday:
Ghazal songs
Sunday:
Ghazal songs
Monday:
Ghazal songs
Tuesday:
Ghazal songs
Wednesday:
Ghazal songs
Thursday:
Ghazal songs
Friday:
Ghazal songs
Start:
1:00AM
End:
1:30AM
Saturday:
News
Sunday:
News
Monday:
News
Tuesday:
News
Wednesday:
News
Thursday:
News
Friday:
News
Start:
1:30AM
End:
2:00AM
Saturday:
59MIN
Sunday:
Entikhab e Benida ha
Monday:
Entikhab e Benida ha
Tuesday:
Entikhab e Benida ha
Wednesday:
Entikhab e Benida ha
Thursday:
Entikhab e Benida ha
Friday:
Entikhab e Benida ha
Start:
2:00AM
End:
2:30AM
Saturday:
59MIN
Sunday:
Entikhab e Benida ha
Monday:
Entikhab e Benida ha
Tuesday:
Entikhab e Benida ha
Wednesday:
Entikhab e Benida ha
Thursday:
Entikhab e Benida ha
Friday:
Entikhab e Benida ha
Start:
2:30AM
End:
3:00AM
Saturday:
Gap e Now
Sunday:
Beben o Bepaz
Monday:
Beben o Bepaz
Tuesday:
Beben o Bepaz
Wednesday:
Beben o Bepaz
Thursday:
Beben o Bepaz
Friday:
Mehman E Man
Start:
3:00AM
End:
3:30AM
Saturday:
Qadam Ba Qadam
Sunday:
IQ
Monday:
IQ
Tuesday:
IQ
Wednesday:
IQ
Thursday:
IQ
Friday:
Khawar Khanda
Start:
3:30AM
End:
4:00AM
Saturday:
Qadam Ba Qadam
Sunday:
Nawai
Monday:
Nawai
Tuesday:
Nawai
Wednesday:
Nawai
Thursday:
Nawai
Friday:
Khawar Khanda
Start:
4:00AM
End:
4:30AM
Saturday:
Vakunish
Sunday:
Zaban e Zargary
Monday:
Zaban e Zargary
Tuesday:
Zaban e Zargary
Wednesday:
Zaban e Zargary
Thursday:
Zaban e Zargary
Friday:
Tajasoos
Start:
4:30AM
End:
5:00AM
Saturday:
Qurhan Sharif
Sunday:
Qurhan Sharif
Monday:
Qurhan Sharif
Tuesday:
Qurhan Sharif
Wednesday:
Qurhan Sharif
Thursday:
Qurhan Sharif
Friday:
Qurhan Sharif
Start:
5:00AM
End:
5:30AM
Saturday:
Qurhan Sharif
Sunday:
Qurhan Sharif
Monday:
Qurhan Sharif
Tuesday:
Qurhan Sharif
Wednesday:
Qurhan Sharif
Thursday:
Qurhan Sharif
Friday:
Qurhan Sharif
Start:
5:30AM
End:
6:00AM
Saturday:
Cherag E Hedayat
Sunday:
Cherag E Hedayat
Monday:
Cherag E Hedayat
Tuesday:
Cherag E Hedayat
Wednesday:
Cherag E Hedayat
Thursday:
Cherag E Hedayat
Friday:
Cherag E Hedayat
Start:
6:00AM
End:
6:30AM
Saturday:
Mast Music
Sunday:
Mast Music
Monday:
Mast Music
Tuesday:
Mast Music
Wednesday:
Mast Music
Thursday:
Mast Music
Friday:
Mast Music
Start:
6:30AM
End:
7:00AM
Saturday:
Mast Music
Sunday:
Mast Music
Monday:
Mast Music
Tuesday:
Mast Music
Wednesday:
Mast Music
Thursday:
Mast Music
Friday:
Mast Music
Start:
7:00AM
End:
7:30AM
Saturday:
Sohb e zendage
Sunday:
Sohb e zendage
Monday:
Sohb e zendage
Tuesday:
Sohb e zendage
Wednesday:
Sohb e zendage
Thursday:
Sobh e Zendage
Friday:
Mast Music
Start:
7:30AM
End:
8:00AM
Saturday:
Sohb e zendage
Sunday:
Sohb e zendage
Monday:
Sohb e zendage
Tuesday:
Sohb e zendage
Wednesday:
Sohb e zendage
Thursday:
Sobh e Zendage
Friday:
Cartoon
Start:
8:00AM
End:
8:05AM
Saturday:
Dari News
Sunday:
Dari News
Monday:
Dari News
Tuesday:
Dari News
Wednesday:
Dari News
Thursday:
Dari News
Friday:
Dari News
Start:
8:05AM
End:
8:30AM
Saturday:
Sohb e zendage
Sunday:
Sohb e zendage
Monday:
Sohb e zendage
Tuesday:
Sohb e zendage
Wednesday:
Sohb e zendage
Thursday:
Sobh e Zendage
Friday:
Documentray
Start:
8:30AM
End:
9:00AM
Saturday:
Sohb e zendage
Sunday:
Sohb e zendage
Monday:
Sohb e zendage
Tuesday:
Sohb e zendage
Wednesday:
Sohb e zendage
Thursday:
Sobh e Zendage
Friday:
New Songs
Start:
9:00AM
End:
9:05AM
Saturday:
Pashto News
Sunday:
Pashto News
Monday:
Pashto News
Tuesday:
Pashto News
Wednesday:
Pashto News
Thursday:
Pashto News
Friday:
Pashto News
Start:
9:05AM
End:
9:30AM
Saturday:
Top 5
Sunday:
Stara Hai Rangin
Monday:
Stara Hai Rangin
Tuesday:
Stara Hai Rangin
Wednesday:
Stara Hai Rangin
Thursday:
Stara Hai Rangin
Friday:
Stara Hai Rangin
Start:
9:30AM
End:
10:00AM
Saturday:
Gap e Now
Sunday:
IQ
Monday:
IQ
Tuesday:
IQ
Wednesday:
IQ
Thursday:
IQ
Friday:
Tajasoos
Start:
10:00AM
End:
10:05AM
Saturday:
Ozbaki News
Sunday:
Ozbaki News
Monday:
Ozbaki News
Tuesday:
Ozbaki News
Wednesday:
Ozbaki News
Thursday:
Ozbaki News
Friday:
Ozbaki News
Start:
10:05AM
End:
10:30AM
Saturday:
Warzish
Sunday:
Nawai
Monday:
Nawai
Tuesday:
Nawai
Wednesday:
Nawai
Thursday:
Nawai
Friday:
best of EPL
Start:
10:30AM
End:
11:00AM
Saturday:
New Songs
Sunday:
Zaban e Zargary
Monday:
Zaban e Zargary
Tuesday:
Zaban e Zargary
Wednesday:
Zaban e Zargary
Thursday:
Zaban e Zargary
Friday:
New Songs
Start:
11:00AM
End:
11:05AM
Saturday:
Dari News
Sunday:
Dari News
Monday:
Dari News
Tuesday:
Dari News
Wednesday:
Dari News
Thursday:
Dari News
Friday:
Dari News
Start:
11:05AM
End:
11:30AM
Saturday:
59MIN
Sunday:
Joda-Akbar
Monday:
Joda-Akbar
Tuesday:
Joda-Akbar
Wednesday:
Joda-Akbar
Thursday:
Joda-Akbar
Friday:
Darman
Start:
11:30AM
End:
12:00PM
Saturday:
59MIN
Sunday:
Beben o Bepaz
Monday:
Beben o Bepaz
Tuesday:
Beben o Bepaz
Wednesday:
Beben o Bepaz
Thursday:
Beben o Bepaz
Friday:
Mehman E Man
Start:
12:00PM
End:
12:30PM
Saturday:
Pashto News
Sunday:
Pashto News
Monday:
Pashto News
Tuesday:
Pashto News
Wednesday:
Pashto News
Thursday:
Pashto News
Friday:
Pashto News
Start:
12:30PM
End:
1:00PM
Saturday:
Rawish Roshan
Sunday:
Cherag E Hedayat
Monday:
Cherag E Hedayat
Tuesday:
Cherag E Hedayat
Wednesday:
Cherag E Hedayat
Thursday:
Cherag E Hedayat
Friday:
Cherag E Hedayat
Start:
1:00PM
End:
1:05PM
Saturday:
Dari News
Sunday:
Dari News
Monday:
Dari News
Tuesday:
Dari News
Wednesday:
Dari News
Thursday:
Dari News
Friday:
Dari News
Start:
1:05PM
End:
1:30PM
Saturday:
Rawish Roshan
Sunday:
Negarish
Monday:
Negarish
Tuesday:
Negarish
Wednesday:
Negarish
Thursday:
Bo e Mah
Friday:
Barq Loch
Start:
1:30PM
End:
2:00PM
Saturday:
Vakunish
Sunday:
Negarish
Monday:
Negarish
Tuesday:
Negarish
Wednesday:
Negarish
Thursday:
Bo e Mah
Friday:
Barq Loch
Start:
2:00PM
End:
2:05PM
Saturday:
Her at Dari News
Sunday:
Her at Dari News
Monday:
Her at Dari News
Tuesday:
Her at Dari News
Wednesday:
Her at Dari News
Thursday:
Her at Dari News
Friday:
Her at Dari News
Start:
2:05PM
End:
2:30PM
Saturday:
Nema roz
Sunday:
Nema roz
Monday:
Nema roz
Tuesday:
Nema roz
Wednesday:
Nema roz
Thursday:
Nema roz
Friday:
Khawar Khanda
Start:
2:30PM
End:
3:00PM
Saturday:
Nema roz
Sunday:
Nema roz
Monday:
Nema roz
Tuesday:
Nema roz
Wednesday:
Nema roz
Thursday:
Nema roz
Friday:
Khawar Khanda
Start:
3:00PM
End:
3:05PM
Saturday:
Mazar News
Sunday:
Mazar News
Monday:
Mazar News
Tuesday:
Mazar News
Wednesday:
Mazar News
Thursday:
Mazar News
Friday:
Mazar News
Start:
3:05PM
End:
3:30PM
Saturday:
Qadam Ba Qadam
Sunday:
Mara Bebakhsh
Monday:
Mara Bebakhsh
Tuesday:
Mara Bebakhsh
Wednesday:
Mara Bebakhsh
Thursday:
Mara Bebakhsh
Friday:
Rawish Roshan
Start:
3:30PM
End:
4:00PM
Saturday:
Qadam Ba Qadam
Sunday:
Mara Bebakhsh
Monday:
Mara Bebakhsh
Tuesday:
Mara Bebakhsh
Wednesday:
Mara Bebakhsh
Thursday:
Mara Bebakhsh
Friday:
Rawish Roshan
Start:
4:00PM
End:
4:05PM
Saturday:
Ozbaki News
Sunday:
Ozbaki News
Monday:
Ozbaki News
Tuesday:
Ozbaki News
Wednesday:
Ozbaki News
Thursday:
Ozbaki News
Friday:
Ozbaki News
Start:
4:05PM
End:
4:30PM
Saturday:
Cartoon
Sunday:
Cartoon
Monday:
Cartoon
Tuesday:
Cartoon
Wednesday:
Cartoon
Thursday:
Cartoon
Friday:
Parwana Ha
Start:
4:30PM
End:
5:00PM
Saturday:
Entikhab e Benida ha
Sunday:
Entikhab e Benida ha
Monday:
Entikhab e Benida ha
Tuesday:
Entikhab e Benida ha
Wednesday:
Entikhab e Benida ha
Thursday:
Entikhab e Benida ha
Friday:
Parwana Ha
Start:
5:00PM
End:
5:30AM
Saturday:
Entikhab e Benida ha
Sunday:
Entikhab e Benida ha
Monday:
Entikhab e Benida ha
Tuesday:
Entikhab e Benida ha
Wednesday:
Entikhab e Benida ha
Thursday:
Entikhab e Benida ha
Friday:
Warzish
Start:
5:30PM
End:
6:00PM
Saturday:
Beben o Bepaz
Sunday:
Beben o Bepaz
Monday:
Beben o Bepaz
Tuesday:
Beben o Bepaz
Wednesday:
Beben o Bepaz
Thursday:
Mehman E Man
Friday:
Top 5
Start:
6:00PM
End:
6:30PM
Saturday:
Pashto News
Sunday:
Pashto News
Monday:
Pashto News
Tuesday:
Pashto News
Wednesday:
Pashto News
Thursday:
Pashto News
Friday:
Pashto News
Start:
6:30PM
End:
7:00PM
Saturday:
Nawai
Sunday:
Nawai
Monday:
Nawai
Tuesday:
Nawai
Wednesday:
Nawai
Thursday:
Darman
Friday:
59MIN
Start:
7:00PM
End:
7:30PM
Saturday:
Zaban e Zargary
Sunday:
Zaban e Zargary
Monday:
Zaban e Zargary
Tuesday:
Zaban e Zargary
Wednesday:
Zaban e Zargary
Thursday:
Khawar Khanda
Friday:
59MIN
Start:
7:30PM
End:
8:00PM
Saturday:
Joda-Akbar
Sunday:
Joda-Akbar
Monday:
Joda-Akbar
Tuesday:
Joda-Akbar
Wednesday:
Joda-Akbar
Thursday:
Khawar Khanda
Friday:
Vakunish
Start:
8:00PM
End:
8:30PM
Saturday:
Dari News
Sunday:
Dari News
Monday:
Dari News
Tuesday:
Dari News
Wednesday:
Dari News
Thursday:
Dari News
Friday:
Dari News
Start:
8:30PM
End:
9:00PM
Saturday:
IQ
Sunday:
IQ
Monday:
IQ
Tuesday:
IQ
Wednesday:
IQ
Thursday:
Tajasoos
Friday:
Gap e Now
Start:
9:00PM
End:
9:30PM
Saturday:
Mara Bebakhsh
Sunday:
Mara Bebakhsh
Monday:
Mara Bebakhsh
Tuesday:
Mara Bebakhsh
Wednesday:
Mara Bebakhsh
Thursday:
Barq Loch
Friday:
Qadam Ba Qadam
Start:
9:30PM
End:
10:00PM
Saturday:
Mara Bebakhsh
Sunday:
Mara Bebakhsh
Monday:
Mara Bebakhsh
Tuesday:
Mara Bebakhsh
Wednesday:
Mara Bebakhsh
Thursday:
Barq Loch
Friday:
Qadam Ba Qadam
Start:
10:00PM
End:
10:30PM
Saturday:
News
Sunday:
News
Monday:
News
Tuesday:
News
Wednesday:
News
Thursday:
News
Friday:
News
Start:
10:30PM
End:
11:00PM
Saturday:
Stara Hai Rangin
Sunday:
Stara Hai Rangin
Monday:
Stara Hai Rangin
Tuesday:
Stara Hai Rangin
Wednesday:
Bo e Mah
Thursday:
Stara Hai Rangin
Friday:
Stara Hai Rangin
Start:
11:00PM
End:
11:30PM
Saturday:
Political
Sunday:
Political
Monday:
Political
Tuesday:
Political
Wednesday:
Bo e Mah
Thursday:
Political
Friday:
Sorod E Shab
Start:
11:30PM
End:
12:00AM
Saturday:
Political
Sunday:
Political
Monday:
Political
Tuesday:
Political
Wednesday:
Normal Songs
Thursday:
Political
Friday:
Sorod E Shab
Scroll to top